Företaget

Ägare av Konsult & Företagstjänst AB sedan starten 1992 – 

Delägare i Fasticon AB, 2000 – 2004.Lars Linblom

Inriktning

Organisations/ledarskaps och affärsutveckling, inom såväl privata – och kommunägda bostadsföretag, som kommunala och landstingsanknutna organisationer samt bostadskooperationen.

Extern tf VD, som ansvarig genomförare, efter gjorda analyser med tillhörande åtgärdsförslag. Mentor i samband med förnyelseprocesser för VD och ledningsgrupper i nämnda organisationer.

Affärsidè

Att utveckla och implementera en smartare arbetsmetodik i verksamhetens alla led  genom anpassade ledarskaps – och förnyelseinsatser i organisationen. En arbetsmetodik, som omfattar att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad, med kunden som ledstjärna.

Interaktion

Arbetar med att få till stånd samarbete och samspel i organisationens olika delar med skräddarsydda mötesinsatser och kommunikationsprocesser för planering, prioritering, uppföljning och utvärdering.av olika projekt och mål.